Thứ Tư ngày 22/3/2017 , 4:33:03 PM

Mạng Truyền số liệu chuyên dùng là gì?


Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước là thành tố của mạng viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, mạng được sử dụng riêng trong hoạt động truyền số liệu và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng,  Nhà nước do Cục Bưu điện Trung ương là chủ mạng, quản lý, điều hành hoạt động của Mạng (sau đây gọi là mạng Truyền số liệu chuyên dùng và viết tắt là “mạng TSLCD”).


Mạng Truyền số liệu chuyên dùng triển khai ở đâu?


Hiện tại, trên địa bàn tỉnh mạng TSLCD đã đươc triển khai cho 48 đơn vị là các Sở, ban, nghành và UBND huyện, thị xã, thành phố. Điều này có nghĩa là tại các đơn vị này, hệ thống mạng nội bộ đã được kết nối vào mạng TSLCD.


Mạng Truyền số liệu chuyên dùng để làm gì?


Mạng TSLCD cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm các dịch vụ cơ bản, dịch vụ gia tăng và dịch vụ cộng thêm. Tuy nhiên tại thời điểm này, mạng TSLCD đang được dùng để truy cập, xử lý và trao đổi thông tin của phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh.


Mạng Truyền số liệu chuyên dùng sử dụng như thế nào?


Hiện tại, 48 đơn vị đã được triển khai mạng TSLCD thì người dùng mới có thể truy cập các dịch vụ trên mạng này.

Nếu người dùng ở bên ngoài mạng TSLCD như trên môi trường Internet hoặc ở nhà / đi công tác / tại các đơn vị cấp xã… đều chưa thể truy cập vào mạng TSLCD.


Ví dụ:


- Tại huyện A đã được trang bị mạng TSLCD, người dùng trong hệ thống mạng tại huyện A sẽ truy cập được vào địa chỉ phần mềm TDOffie của huyện A trên mạng TSLCD này.

- Với người dùng cấp xã của huyện A, do chưa được triển khai mạng TSLCD nên để truy cập vào phần mềm TDOffice của huyện A, thì phải truy cập thông qua địa chỉ phần mềm trên mạng Interet.